Od dnia 1 kwietnia 2023 roku obowiązuje poniższy cennik na usługi dodatkowe świadczone przez naszą Spółkę.

Ceny za usługi wymienione w §1 pkt 1-3, 17-18, 20, 22-34 nalicza się w pełnej wysokości za pierwszą rozpoczętą godzinę oraz za każde kolejne rozpoczęte 0,5 godziny.

Do cen netto określonych w §1 należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

LP.

USŁUGI DODATKOWE

CENA NETTO

J.M.

1

Jedna roboczogodzina na potrzeby robót odpłatnych od pon. do pt. w godzinach pracy Spółki

95,00

zł/h

2

Jedna roboczogodzina na potrzeby robót odpłatnych od pon. do pt. poza godzinami pracy Spółki

190,00

zł/h

3

Jedna roboczogodzina na potrzeby robót odpłatnych w soboty

wg indywidualnej kalkulacji

zł/h

4

Odbiór instalacji podlicznika do poboru wody bezpowrotnie zużytej i plombowanie

101,00

5

Zamknięcie i ponowne otwarcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z powodu nieuregulowania spraw formalnych lub opłat przez odbiorcę

202,00

6

Zamknięcie lub ponowne otwarcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie klienta

101,00

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

7

Wodomierz Ø 15 radiowy

238,00

8

Wodomierz Ø 20 radiowy

269,00

9

Wodomierz Ø 25 radiowy

679,00

10

Wodomierz Ø 32 radiowy

700,00

11

Wodomierz Ø 40 radiowy

763,00

12

Wodomierz Ø 15 radiowy z nakładką

401,00

13

Wodomierz Ø 20 radiowy z nakładką

432,00

14

Wodomierz Ø 25 radiowy z nakładką

842,00

15

Wodomierz Ø 32 radiowy z nakładką

863,00

16

Wodomierz Ø 40 radiowy z nakładką

926,00

Wynajęcie samochodu ciśnieniowego KAISER

17

Wynajęcie samochodu ciśnieniowego KAISER w godzinach pracy Spółki

810,00

zł/h

18

Wynajęcie samochodu ciśnieniowego KAISER poza godzinami pracy Spółki lub w weekendy

wg indywidualnej kalkulacji

zł/h

19

Stawka za dojazd poza teren miasta

6,31

zł/km

Usługa transportowa samochodem dostawczym

20

Usługa transportowa samochodem dostawczym

126,00

zł/h

21

Dodatkowa stawka za transport poza terenem miasta

1,26

zł/km

Wynajęcie pozostałego sprzętu

22

Wynajęcie ubijaka stopowego

247,00

zł/h

23

Wynajęcie ubijaka płytowego (zagęszczarki)

250,00

zł/h

24

Wynajęcie sprężarki powietrznej

164,00

zł/h

25

Wynajęcie „kreta”

277,00

zł/h

26

Wynajęcie agregatu spawalniczego

262,00

zł/h

27

Wynajęcie młota do kucia

164,00

zł/h

28

Wynajęcie piły do cięcia HILDI DSH700

134,00

zł/h

29

Wynajęcie zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej

245,00

zł/h

30

Wynajęcie pompy membranowej

245,00

zł/h

31

Wynajęcie lokalizatora do sieci podziemnej SCOPE MXL

126,00

zł/h

32

Wynajęcie agregatu

258,00

zł/h

33

Wynajęcie zadymiarki bez agregatu

208,00

zł/h

34

Wynajęcie zadymiarki z agregatem

340,00

zł/h

Wysokość opłat netto za 1 m3 wody i ścieków

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły w dniu 16 lutego 2023 roku decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka na okres 3 lat. Dnia 13 marca 2023r. ww. decyzję organ regulacyjny ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Spółka informuje Państwa, że dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała do dnia 20 marca 2023r., a od dnia 21 marca 2023r. wchodzi w życie nowa zatwierdzona taryfa.

pdfWysokość opłat netto za 1 m3 wody i ścieków na okres 3 lat (42kB)

Sprawy sporne, takie jak: odmowa zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz odmowa przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji, tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu ochrony konkurencji i konsumentów) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Spory zaistniałe w związku z realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego.

Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustka.

Odbiorca usług ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez spółkę Wodociągi Ustka w formie wyłącznie pisemnej. Reklamację można przesłać listem poleconym, lub złożyć w siedzibie Spółki.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie Odbiorcy zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.

W przypadku reklamacji Odbiorca Usług ma możliwość skorzystania z pomocy organizacji ochrony konsumenta.

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Plik z wytycznymi do pobrania w formacie PDF - pdf(Pobierz w PDF) (316kB)

Procedura założenia wodomierza dodatkowego, rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 

 1. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 2. Otrzymanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wykonanie montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.
 4. Dostarczenie do sekretariatu Wodociągów Ustka wypełnionego druku zlecenia wykonania przeglądu technicznego instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dokumentami w nim wymienionymi.
 5. Pozytywne przejście przeglądu technicznego instalacji.
 6. Odbiorcy usług nie posiadający podpisanej aktualnej umowy na rozliczanie podlicznika pn. „Umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podlicznika oraz określenia zasad obliczania ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej” podpisują aneks do umowy głównej zapewniający nakazaną prawem zgodność postanowień umowy głównej o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z obecnie
  obowiązującymi przepisami, jak również ww. umowę na rozliczanie podlicznika.
  Podpisania ww. dokumentów należy dokonać w terminie 14 dni po pozytywnym przejściu przeglądu technicznego i oplombowaniu wodomierza dodatkowego zakończonym wystawieniem protokołu odbioru instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów powoduje przerwanie procedury co skutkuje nieuwzględnieniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej na fakturach.
 7. Usługobiorca, który dopełnił wszystkich ww. formalności po upływie legalizacji wodomierza dodatkowego lub jego uszkodzeniu, ma obowiązek w jego miejsce zamontować inny sprawny wodomierz z ważną cechą legalizacyjną, a po spełnieniu niżej wymienionych warunków może kontynuować rozliczanie w fakturach ilości wody
  bezpowrotnie zużytej:
  • zawiadomienie Wodociągów Ustka na druku zlecenia przeglądu technicznego i oplombowania wodomierza dodatkowego o dokonanej wymianie wodomierza
   dodatkowego,
  • pokrycia kosztów związanych z oplombowaniem wodomierza dodatkowego zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych
Dokumenty do pobrania: