Od dnia 1 czerwca 2021 roku obowiązuje poniższy cennik na usługi dodatkowe świadczone przez naszą Spółkę.

Ceny za usługi wymienione w tabeli w punktach 1-3, 12, 14, 16-26 nalicza się w pełnej wysokości za pierwszą rozpoczętą godzinę, a za kolejne każde rozpoczęte 0,5 godziny.

Do cen netto określonych w tabeli należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Wysokość opłat netto za 1 m3 wody i ścieków

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły w dniu 8 marca 2021 roku decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka na okres 3 lat. Dnia 31 marca 2021r. ww. decyzję organ regulacyjny ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Spółka informuje Państwa, że dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała do dnia 7 kwietnia 2021r., a od dnia 8 kwietnia 2021r. wchodzi w życie nowa zatwierdzona taryfa.

pdfWysokość opłat netto za 1 m3 wody i ścieków na okres 3 lat (42kB)

Sprawy sporne, takie jak: odmowa zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz odmowa przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji, tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu ochrony konkurencji i konsumentów) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Spory zaistniałe w związku z realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego.

Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustka.

Odbiorca usług ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez spółkę Wodociągi Ustka w formie wyłącznie pisemnej. Reklamację można przesłać listem poleconym, lub złożyć w siedzibie Spółki.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie Odbiorcy zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.

W przypadku reklamacji Odbiorca Usług ma możliwość skorzystania z pomocy organizacji ochrony konsumenta.

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Plik z wytycznymi do pobrania w formacie PDF - pdf(Pobierz w PDF) (316kB)

Procedura założenia wodomierza dodatkowego, rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 1. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 2. Otrzymanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wykonanie montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.
 4. Dostarczenie do sekretariatu Wodociągów Ustka wypełnionego druku zlecenia wykonania przeglądu technicznego instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z dokumentami w nim wymienionymi.
 5. Pozytywne przejście przeglądu technicznego instalacji.
 6. Odbiorcy usług nie posiadający podpisanej aktualnej umowy na rozliczanie podlicznika pn. „Umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podlicznika oraz określenia zasad obliczania ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej” podpisują aneks do umowy głównej zapewniający nakazaną prawem zgodność postanowień umowy głównej o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z obecnie obowiązującymi przepisami, jak również ww. umowę na rozliczanie podlicznika. Podpisania ww. dokumentów należy dokonać w terminie 14 dni po pozytywnym przejściu przeglądu technicznego i oplombowaniu wodomierza dodatkowego zakończonym wystawieniem protokołu odbioru instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów powoduje przerwanie procedury co skutkuje nieuwzględnieniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej na fakturach.
 7. Usługobiorca, który dopełnił wszystkich ww. formalności po upływie legalizacji wodomierza dodatkowego lub jego uszkodzeniu, ma prawo w jego miejsce zamontować inny sprawny wodomierz z ważną cechą legalizacyjną, a po spełnieniu niżej wymienionych warunków do kontynuowania rozliczania w fakturach ilości wody bezpowrotnie zużytej:
  • zawiadomienie Wodociągów Ustka na druku zlecenia przeglądu technicznego i oplombowania wodomierza dodatkowego o dokonanej wymianie wodomierza dodatkowego,
  • pokrycia kosztów związanych z oplombowaniem wodomierza dodatkowego zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.
Dokumenty do pobrania:

Treści w budowie.