logotyp


 ,,Wodociągi Ustka” sp. z o. o. informuje, że otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy 2 zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo-magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa została podpisana w dniu 25.01.2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia ma miejsce rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo – magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce przy ul. Rybackiej 1A w Ustce.


Inwestycja składa się z budowy dwóch zbiorników retencyjnych na wodę pitną, budowy instalacji technologicznych, kanalizacji przemysłowej, instalacji elektrycznej oraz przebudowy nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

  1. rozbiórkę budynku warsztatowo – magazynowego, w tym:

    - demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych, wrót obróbek blacharskich i orynnowania oraz zewnętrznej instalacji odgromowej,

    - demontaż pokrycia dachu, płyt korytkowych i konstrukcji stalowej,

    - wyburzenie ścian, posadzki, rampy oraz fundamentów;

  2. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, w tym:

- budowę dwóch zbiorników na wodę pitną,

- adaptację pomieszczenia magazynowego na pompownie wody sieciowej i montaż zestawu pompowego,

- przebudowę i rozbudowę instalacji elektroenergetycznych i sterowniczych oraz oświetlenia w rejonie zbiorników,

- budowę rurociągów zewnętrznych wody pitnej, kanalizacji technologicznej i deszczowej,

- budowę nawierzchni utwardzonej na podjeździe do hali filtrów,

Inwestycja obejmuje zarówno modernizację istniejących, jak również budowę nowych obiektów.

Realizacja inwestycji pozwoli na magazynowanie wody oraz przyczyni się do zapewnienia zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Zapobiegnie ryzyku zagrożenia braku dostępu do wody pitnej na terenie Ustki, podniesie poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, poprawi stan infrastruktury środowiskowej, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy stanu środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

Wartość przedsięwzięcia: 3 698 425 zł;
Wartość udzielonej pożyczki przez NFOŚiGW: 3 006 850 zł.