Sprawy sporne, takie jak: odmowa zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz odmowa przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji, tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu ochrony konkurencji i konsumentów) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Spory zaistniałe w związku z realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego.