Wodociągi Ustka Spółka z o.o. informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły w dniu 16 lutego 2023 roku decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka na okres 3 lat. Dnia 13 marca 2023r. ww. decyzję organ regulacyjny ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Spółka informuje Państwa, że dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała do dnia 20 marca 2023r., a od dnia 21 marca 2023r. wchodzi w życie nowa zatwierdzona taryfa.