W dniu 18.02.2020 r. w odpowiedzi na wniosek Wodociągów do NFOŚiGW został podpisany drugi aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. W aneksie zwiększono całkowity koszt realizacji Projektu z kwoty 19 622 604,00 zł do kwoty 28 032 495,36 zł jednak bez zwiększenia kwoty dofinansowania. Zmiana jest efektem weryfikacji kosztu projektu związanego ze wzrostem wartości wykonania inwestycji przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym Firmę realizującą prace budowlane.

Zmiana kosztu realizacji Projektu pozostaje bez wpływu na osiągniecie założonych celów.