Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej ścieków w Ustce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs i pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej, stwierdził, że wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną.