Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14,
76-270 Ustka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na roboty budowlane

 

pod nazwą:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ustka.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o. oraz art. 701 i n kodeksu cywilnego.
  Zamówienie („ jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

  Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 225 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. Nr 282 poz. 1649.
  Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 4. Przedmiotem zamówienia jest: renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ustka:

  • ul. Trakt Solidarności dn 200 L ≈ 270 m
  • ul. Chopina dn 200 L ≈ 350 m

  Razem L ≈ 620 m
 5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w części III. Opis przedmiotu zamówienia.

 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  - rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
  - zakończenie: do 31.10.2017

 7. Informacja na temat wadium:
  Wadium w wysokości 5.000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17124037701111000040685003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 96 %, Gwarancja – 4 % .

 9. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
  - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – dr inż. Diana Fijałkowska- Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej
  - w sprawach procedury przetargowej- mgr Grzegorz Bartkowiak -Kierownik Działu Inwestycji i Usług
  Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 700 - 1500
 10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 7 sierpnia 2017r do godz. 15.00
  Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (dyspozytornia) w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00

 11. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

 13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu Spółki z o.o. Wodociągi Ustka
Dr inż. Krzysztof Czajkowski