Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14,
76-270 Ustka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na roboty budowlane

 

pod nazwą:

Remont budynków warsztatowo-magazynowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na terenie Ujęcia Wody przy ul. Rybackiej w Ustce.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o. oraz art. 701 i n kodeksu cywilnego.
  Zamówienie („ jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

  Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 548 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).

  Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
   CPV 45.21.32.52-4 Roboty budowlane w zakresie warsztatów
   CPV 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe
  • CPV 45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów
  • CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  • CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  • CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  • CPV 45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

 4. Przedmiotem zamówienia jest: 
  Remont budynku warsztatowo-magazynowego nr 2 oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją budynku warsztatowo-magazynowego nr 1 zlokalizowanego przy ulicy Rybackiej w Ustce.


 5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w części III.

 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

  Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SWIZ).

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z częścią VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:
  - jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł.

  c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże zgodnie z częścią VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
  1) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
  2) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);
  3) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

  d) posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą  polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł.

  B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 mogą spełniać łącznie.

  C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  - rozpoczęcie: 1 lipca 2018 roku
  - zakończenie: do 30 września 2018 roku

 8. Informacja na temat wadium:
  Wadium w wysokości 10.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena -  100%

 10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
  - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Tomasz Mularczyk – Specjalista ds. Technicznych
  - w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług
  Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500

 11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 24 maja 2018r do godz. 15.00
  Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (Dyspozytornia) w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 9.00

 12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.