Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14,
76-270 Ustka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”.

 

Data publikacji: 2017-10-17

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: Przetarg

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez Wodociągi Ustka
Sp. z o.o. oraz art. 701-5 kodeksu cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.”.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 418 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263).
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów należących do Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” będących w grupach taryfowych:

  • B23 - 1 obiekt,
  • C11 - 2 obiekty,
  • C12A - 2 obiekty,
  • C21 - 1 obiekt.

 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 1 660 MWh.

 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

  09310000-5 - Elektryczność

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

  

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

 • Grzegorz Bartkowiak -    tel. 59 81 55 622, fax 59 81 55 631
 • Ewa Bożemska     -     tel. tel. 59 81 55 623, fax 59 81 55 631

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 7.00 – 15.00, w dni robocze.

 

WADIUM:

Wadium w wysokości 17 000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17124037701111000040685003 lub  w sposób wskazany w pkt. XIX SIWZ.

 

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w  sekretariacie Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 6 listopada 2017r. do godziny 10.00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 6 listopada 2017r. o godzinie 10.30,  w dyspozytorni Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka.

Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert - cena netto 100 %.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.