bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,
 • udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z nich,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 • uchwalanie Regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 • podwyższenie lub obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycie udziałów,
 • zmiany umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 • rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 • ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 • zwrot dopłat.Opublikował: Piotr Zaremba
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Piotr Zaremba
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 310