Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (5)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

na roboty budowlane pod nazwą: "Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ustka"

zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.KS.26.2.2018
wartość: Nie przekracza kwoty 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 września 2018  15:00
wynik postępowania: Swoją ofertę przedstawiła firma CONS CONTROL SYSTEM z siedzibą przy ul. Klonowej 3, 60-016 Czerwieńsk i jednocześnie oferta ta została wybrana do realizacji. Ww. firma zaproponowała następujące warunki: - cena netto: 358 806,00 zł - cena brutto: 441 331,38 zł - okres gwarancji 36 miesięcy Wyżej wymieniona firma otrzymała największą liczbę 100 punktów według kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymogi formalne. DI.KS.26.2.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na roboty budowlane

pod nazwą:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ustka.

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o. oraz art. 701 i n kodeksu cywilnego.
  Zamówienie („ jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

  Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 548 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2017 roku. poz. 2479.
  Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
 4. Przedmiotem zamówienia jest: renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ustka:

  - ul. Zielona dn 160 L~6m,
  - ul. Zielona dn 250 L~116m,
  - ul. Chopina dn 200 L~44m,
  - ul. Chopina dn 300 L~56m,
  - ul. Chopina dn 350 L~43m,
  - ul. Przylesie (Walki Młodych) dn 200 L~196m,
  - ul. Słupska dn 250 L~5m,
  - ul. Słupska dn 300 L~9m,
  - ul. Słupska dn 600 L~8m.

  RAZEM~483m.

  Oraz modernizacja studni systemem chemii budowlanej w ulicach:
  - ul. Nadmorska, studnie: S1 gł. 2,28m fi=1200, S2 gł. 2,32m fi=1200, S3 gł. 1,80m fi=1200, S4 gł. 1,65m fi=1200, S5 gł. 1,96m fi=1200, S6 gł. 1,45 fi=1200
  - ciąg pieszo-rowerowy, studnie: S1 gł. 1,74m fi=1200, S2 gł. 3,0m fi=1200, S3 gł. 3,13m fi=1200, S4 gł. 3,46m fi=1200, S5 gł. 3,45m fi=1200, S6 gł. 3,79m fi=1200, S7 gł. 3,67m fi=1200
  - ul. Zaruskiego, studnie: S3 gł. 1,66m fi=1200
  - ul. 11 Listopada, studnie: S1 gł. 2,38m fi=1200

 5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w części III. Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  a) 
  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ)

  b) posiadają wiedzę i doświadczenie:
  Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
  - 2 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi średnicy min. DN600 i długości po 110mb każda robota
  - 2 roboty polegające na renowacji bezwykopowej rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi średnicy min. DN160 i długości 470mb każda robota.

  Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty muszą być wykonane na terenie Polski, zabrania się korzystania z referencji podmiotów trzecich.

  c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278).

  Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  d) potwierdzi zdolność finansową
  Zamawiający wymaga wykazania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  o wartości co najmniej 200.000,00 zł.

  e) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
  w lit. a-d mogą spełniać łącznie.

  f) Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres umowy  wyłącznie we własnym zakresie- samodzielnie.

  g) Wykonawca nie  może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach

  1) W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
  a) oświadczenie o spełnianiu warunków według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
  b) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie
  z zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli:
  - 2 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi średnicy min. DN600 i długości po 110mb każda robota
  - 2 roboty polegające na renowacji bezwykopowej kanalizacji rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi średnicy min. DN160 i długości po 470mb każda robota

  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

  c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SIWZ,

  d) opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty muszę być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

  e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
  Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2) Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
  a) formularz ofertowy, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.

  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.

  b) pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 lit. e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
  Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
  - zakończenie: do 30 listopada 2018 roku

 9. Informacja na temat wadium:
  Wadium w wysokości 5 000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A.
  nr 17124037701111000040685003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena - 96%, Gwarancja - 4%

 11. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

 12. Osoby uprawnione do kontaktów oferentami:
  w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - dr inż. Diana Fijałkowska - Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej
  w sprawach procedury przetargowej - dr inż. Diana Fijałkowska - Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej
  Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 7:00-15:00

 13. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 6 września 2018 r. do godz. 15:00
  Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (dyspozytornia) w dniu 7 września 2018 r. o godz. 9:00

 14. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

 16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 17. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

  Prezes Zarządu Spółki z o.o. Wodociągi Ustka
  Dr inż. Krzysztof Czajkowski

  - 2018.09.07 - Wynik postępowania (164kB) pdf
  - 2018.09.07 - Protokół z otwarcia ofert (287kB) pdf
  - Pytania i odpowiedzi do przetargu Cz. 1 (126kB) pdf

  Pliki do pobrania:
  - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (340kB) pdf
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (493kB) pdf
  - Załącznik 1 - Formularz ofertowy (129kB) pdf
  - Załącznik 2 - Kosztorys (229kB) pdf
  - Załącznik 3 - Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych (197kB) pdf
  - Załącznik 4 - Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie (200kB) pdf
  - Załącznik 5 - Oświadczenie (241kB) pdf
  - Załącznik 6 - Wzór umowy (285kB) pdf
  - Załącznik 8 - Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych (184kB) pdf
  - Załącznik 9a - 11 listopada (4411kB) pdf
  - Załącznik 9b - Chopina (701kB) pdf
  - Załącznik 9c - Nadmorska (7614kB) pdf
  - Załącznik 9d - Przylesie (8192kB) pdf
  - Załącznik 9e - Słupska (6048kB) pdf
  - Załącznik 9f - Zaruskiego (7574kB) pdf
  - Załącznik 9g - Zielona (4310kB) pdf
  - Załącznik 9h - Ciąg pieszo rowerowy pomiędzy ul. Wczasową a Rybacką (363kB) pdf
  - Załącznik 10 - Klauzula RODO (258kB) pdf

Odpowiada za treść: Katarzyna Szołtysik
Opublikował: Piotr Zaremba (23 sierpnia 2018, 12:25:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Zaremba (10 września 2018, 14:44:41)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 620

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij