zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki (rok produkcji 2021) wraz z niezbędnym osprzętem i urządzeniami stałymi i ruchomymi (wyposażenia) do Wodociągów Ustka Sp. z o.o.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności
nr sprawy: DI.AN.26.15.2021
wartość: poniżej 214 000 EURO
termin składania ofert: 27 października 2021  12:00
Zapytanie ofertowe

aktualizacja 09.11.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty (74kB) pdf

aktualizacja 28.10.2021

Informacja z otwarcia ofert (55kB) pdf

aktualizacja 26.10.2021

Zapytania do treści zapytania ofertowego i wyjaśnienia Zamawiającego (91kB) pdf


aktualizacja 21.10.2021

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.10.2021 r. (174kB) pdf

Zapytanie ofertowe - kop-ład 21.10.2021 (1240kB) pdf

Załącznik nr 4 - Opis techniczy -II postępowanie 21.10.2021 (243kB) pdf

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - 21.10.2021 (762kB) pdf


zmiana 15.10.2021

Zapytanie ofertowe (548kB) pdf

Zmiana treści zapytania ofertowego zapytania i wyjaśnienia zamawiającego (338kB) pdf

Zalacznik nr 4 - Opis techniczy -II postepowanie 10.15 (33kB) word

Zal. nr 5 - Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych i osobowych - (146kB) word

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - (242kB) pdf

Zal. nr 1 - Formularz ofertowy - kop-ład (164kB) word


Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.I. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki (rok produkcji 2021) wraz z niezbędnym osprzętem i urządzeniami stałymi i ruchomymi (wyposażenia) do Wodociągów Ustka Sp. z o.o.

  1. Wymagane minimalne i maksymalne parametry techniczno-użytkowe koparko-ładowarki i jej wyposażenia zawiera Opis techniczny, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

  2. Oferowana koparko-ładowarka musi posiadać niezbędne wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Ponadto, musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

  3. Warunki realizacji dostawy:

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego, tj. w m. Ustka (kod pocztowy: 76-270) przy. ul. Ogrodowej 14.. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca oraz do przeprowadzenia testów próbnych koparko-ładowarki na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów techniczno-użytkowych z warunkami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.

  1. Dodatkowe informacje – przeszkolenie w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu:

 1. dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia,

 2. szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – minimum 6 godzin,

 3. koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.  1. Wymagania gwarancyjne koparko-ładowarki:

 1. wymagany, minimalny okres całkowicie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i gwarancji minimum 1500 motogodzin pracy sprzętu. Serwis gwarancyjny, w tym przeglądy gwarancyjne w całości realizowany jest na koszt Wykonawcy, w szczególności dotyczy bezpłatnych przeglądów, wymiany płynów i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacji oprogramowania, robocizna itp. ,

 2. wykonawca zapewnia autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny (na dostawę części jak i obsługę poza gwarancją),

 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych sprzętu (zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych) w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu pracy urządzenia, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 48 h od momentu zgłoszenia,

 4. przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport pojazdu tam i z powrotem,

 5. w sytuacji gdy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 120 h, Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia Zamawiającemu koparko-ładowarki zastępczej.

Uwaga! Okres (liczba motogodzin udzielonej gwarancji ) gwarancji i serwisu gwarancyjnego stanowi kryterium oceny ofert.

6. We wszystkich miejscach zapytania ofertowego i załącznikach do zapytania ofertowego, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w zapytaniu ofertowym oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

8. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując ewentualnie oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

9. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

42415000-8 Pojazdy techniczne

43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki i maszyny górnicze

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

II. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w Wodociągi Ustka sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14 76-270 Ustka nie później niż do dnia 19.10.2021 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie.

  2. Otwarcie ofert nastąpi 19.10.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ustce przy ul. Ogrodowej 14, pokój nr 12.

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (liczba motogodzin udzielonej gwarancji ) i warunków płatności zawartych w ofertach.

  1. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Arkadiusz Napierkowski
Opublikował: Informatyk (5 października 2021, 20:44:55)

Ostatnia zmiana: Informatyk (9 listopada 2021, 15:07:37)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472