zamówienie na:

Rozbudowa ok. 310 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm wraz z wypustem wodociągowym PE Ø 40 mm do granicy działki nr 924/1 oraz armaturą wodociągową projektowanych na działkach nr 915 i 2302/21 w ulicy Polnej oraz budowa ok. 800 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm od miejsca lokalizacji komory kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą kanalizacyjną, zlokalizowanej na działce nr 1552 w Ustce do skrzyżowania ulic: Polnej i Rzecznej na działce nr 915.

zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.12.2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2021  12:00
Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14
76-270 Ustka

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
 
 
pod nazwą: Rozbudowa ok. 310 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm wraz
z wypustem wodociągowym PE Ø 40 mm do granicy działki nr 924/1 oraz armaturą wodociągową projektowanych na działkach nr 915 i 2302/21 w ulicy Polnej oraz budowa ok. 800 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm od miejsca lokalizacji komory kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą kanalizacyjną, zlokalizowanej na działce nr 1552 w Ustce do skrzyżowania ulic: Polnej i Rzecznej na działce nr 915.
 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
 
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 428 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm., zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
 • CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
 • CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
 • CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
 
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
 • A. Rozbudowa ok. 310 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm wraz z wypustem wodociągowym PE Ø 40 mm do granicy działki nr 924/1 oraz armaturą wodociągową projektowanych na działkach nr 915 i 2302/21 w ulicy Polnej, obejmująca w swym zakresie:
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- rozebranie nawierzchni gruntowej,
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II,
- transport gruntu,
- odwodnienie wykopów,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- wykonanie podsypek pod rurociągi,
- ułożenie odcinka sieci Ø 110 mm PE SDR11 PN16 o długości ok. 310 m,
- ułożenie wypustu wodociągowego do dz. nr 924/1 - PE Ø 40 mm – ok. 1,8 m,
- wykonanie węzła wodociągowego dla projektowanego wypustu wodociągowego – szt. 1 („P2”),
- ułożenie wypustów wodociągowych do hydrantów – PE Ø 90 mm – ok. 7,5 m,
- montaż hydrantów podziemnych DN 80 mm – szt. 2,
- wykonanie węzłów wodociągowych dla projektowanych hydrantów – szt. 2 („W3, W4”),
- montaż zasuw odcinających w węzłach wodociągowych - szt. 5,
- włączenie projektowanej sieci PE Ø 110 mm do istniejących sieci wodociągowych – węzeł „W1” i „W5”,
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami,
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci,
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej wypustu wodociągowego,
- wykonanie badania bakteriologicznego wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku,
- wykonanie obsypania rurociągów,
- zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736,
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
- odtworzenie istniejących znaków pionowych i poziomych,
- oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupkach stalowych,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
 • B. Budowa ok. 800 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm od miejsca lokalizacji komory kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą kanalizacyjną, zlokalizowanej na działce nr 1552 w Ustce do skrzyżowania ulic: Polnej i Rzecznej na działce nr 915, obejmująca w swym zakresie:
 - rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych lub betonowych,
- rozebranie nawierzchni gruntowej,
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II,
- transport gruntu,
- odwodnienie wykopów,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- wykonanie podsypek pod rurociągi,
- ułożenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 225 mm PE SDR17 PN10 o długości ok. 800 m,
- budowa studni kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm wraz z montażem zaworu na- i odpowietrzającym – 1 szt.,
- budowa studni kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm wraz z montażem czyszczaka rewizyjnego ciśnieniowego oraz dwóch zasuw – 1 szt.,
- włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PE Ø 225 mm do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm – węzeł „KW2”,
- włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PE Ø 225 mm do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm – węzeł „KW3”,
-  wykonanie płukania i próby ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie obsypania rurociągów,
- zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736,
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
- odtworzenie istniejących znaków pionowych i poziomych,
- oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupkach stalowych,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

b. posiadają wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o min. Ø 110 mm i min. długości 200 mb, o wartości powyżej 100.000,00 zł, oraz
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o min. Ø 225 mm i min. długości 500 mb wraz z budową min. 1 studni z kręgów betonowych wyposażonej w czyszczak ciśnieniowy o wartości powyżej 200.000 zł.

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 400.000,00 zł,

e. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący   wykonanie przedmiotu zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 lit. a-d mogą spełniać łącznie.
 • C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 • A. Dla zadania „A”: Rozbudowa ok. 300 m sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm wraz z wypustem wodociągowym PE Ø 40 mm do granicy działki nr 924/1 oraz armaturą wodociągową projektowanych na działkach nr 915 i 2302/21 w ulicy Polnej:
- rozpoczęcie: 15 września 2021 roku
- zakończenie: do 15 grudnia 2021 roku,
 • B. Dla zadania „B”: Budowa ok. 800 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 225 mm od miejsca lokalizacji komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 1552 w Ustce do skrzyżowania ulic: Polnej i Rzecznej na działce nr 915:
- rozpoczęcie: 15 września 2021 roku
- zakończenie: do 15 grudnia 2021 roku.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 25.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Starszy Inspektor ds. technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 12.00.
 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 lipca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.
Załączniki 28.07.2021


Załączniki:metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Joanna J.S. (15 lipca 2021, 12:11:58)

Ostatnia zmiana: Informatyk (8 września 2021, 07:01:50)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 342