zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią - dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.JJŚ.26.11.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 2 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta.  
Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14
76-270 Ustka

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane
 
pod nazwą: „Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka.”

 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, tel. 59 814 47 27,
e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 8/2021 z 8 marca 2021r. oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
 • CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 • CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
 • CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
 • CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
 • CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Remoncie komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka, obejmujące w swym zakresie:
 • 1) przygotowawczym,
 • 2) technologicznym,
 • 3) przeprowadzenia kontroli nieczynnego rurociągu,
 • 4) naprawczym, które należy  wykonać zgodnie z wybranym Wariantem w zależności od wyników kontroli (WARIANT 1 lub WARIANT 2 wg wskazanych w SWZ zapisów),
 • 5) robót budowlano – montażowych, które określone są w pkt. III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III oraz projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące Załączniki do SWZ o numerach 6 - 8.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / remoncie / renowacji urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (komór, studni itp.), o wartości powyżej 130 000,00 zł,

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie, co najmniej 3-letnie
w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownik robót (licząc od daty uzyskania uprawnień) bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

d. posiadają zdolność finansową. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis
z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 • B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt IV pkt 1 lit.a-d  mogą spełniać łącznie.

 • C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 • rozpoczęcie: 1 października 2021 roku
 • zakończenie: do 31 marca 2022 roku.

8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 15 000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego
PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium                                             Waga ceny
1.      C1 Cena za wykonanie robót przygotowawczych              
technologicznych remontu  komory wlotowej                     30%
 „KS-1” i komory wylotowej „KS-2” (Cz. A)
 
2.      C2 Cena za WARIANT 1 (Cz. B)                                       50%
3.      C3 Cena za WARIANT 2 (Cz. B)                                     20%
 
10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
 • w sprawach dot. przedmiotu zamówienia –mgr Joanna Janus-Świniarska - St. Inspektor ds. Zbytu i Księgowości, e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,
 • w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
     Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w            terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.+

      Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2 sierpnia 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego              (pokój nr 12).

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.


Aktualizacja 3.08.2021r.:


Załączniki:
metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Janus-Świniarska
Opublikował: Joanna J.S. (12 lipca 2021, 14:47:56)

Ostatnia zmiana: Joanna J.S. (3 sierpnia 2021, 12:15:12)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251