zamówienie na:

Roboty budowlane: Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 – 150 wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi w granicy działek drogowych nr 509/4, 509/8, 510/3, 521/2 na odcinku około 250 m od ulicy Darłowskiej do wysokości Przedszkola nr 3 przy ul. Polnej 12 w Ustce (działka ewidencyjna nr 1598/1)

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.1.2020
wartość: nie przekracza 5350000,00 eur
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę PHU "Mański" Damian Mański, ul. Zawiszy Czarnego 15/1, 84-300 Lębork 
Wodociągi Ustka Spółka z o. o.
ul.  Ogrodowa 14
76-270 Ustka
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 – 150 wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi w granicy działek drogowych nr 509/4, 509/8, 510/3, 521/2 na odcinku około 250 m od ulicy Darłowskiej do wysokości Przedszkola nr 3 przy ul. Polnej 12 w Ustce (działka ewidencyjna nr 1598/1)

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14,
tel. 59 814 47 27, e-mail:biuro@wodociagi.ustka.pl

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. nr 3/2017 z dnia 8 lutego 2017r.  z oraz art. 70 1 i n. Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie („jako zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 350 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479)
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Przebudowie sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 – 150 wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi w granicy działek drogowych nr 509/4, 509/8, 510/3, 521/2 na odcinku około 250 m od ulicy Darłowskiej do wysokości Przedszkola nr 3 przy ul. Polnej 12 w Ustce (działka ewidencyjna nr 1598/1), obejmujący w swym zakresie:
- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej lub z płyt chodnikowych betonowych wraz z krawężnikiem betonowym,
- rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej lub płyt betonowych,
- wykonanie wykopów w gruntach kat. II,
- transport gruntu,
- odwodnienie wykopów,
- zapewnienie ochrony istniejącej zieleni,
- wykonanie podsypek pod rurociągi,
- ułożenie odcinka sieci Ø 225 mm PE SDR11 PN16 o długości ok. 240 m,
- ułożenie przyłączy wodociągowych – 8 szt. (PE Ø 32 mm – 34,90 m,
PE Ø 63 mm – 14,0 m),
- wykonanie węzłów wodociągowych dla przebudowywanych ( projektowanych) przyłączy – szt. 8,
- ułożenie wypustów wodociągowych do hydrantów – PE Ø 90 mm – 9,50 m,
- montaż hydrantów podziemnych DN 80 mm –  szt. 4,
- wykonanie węzłów wodociągowych dla przebudowywanych lub projektowanych hydrantów – szt. 4,
- wykonanie węzłów wodociągowych wraz z armaturą dla nieprzebudowywanych (istniejących) przyłączy wodociągowych – szt. 7,
- montaż zasuw odcinających w węzłach wodociągowych „W2 – W23” - szt. 22,
- montaż dodatkowych zasuw odcinających w węźle wodociągowym „W21”– szt. 2,
- włączenie projektowanej sieci PE Ø 225 mm do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 225 mm w ul. Darłowskiej,
- włączenie projektowanej sieci PE Ø 225 mm do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej DN 400 mm w ul. Polnej, na wysokości Przedszkola nr 3 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1598/1,
- wykonanie odgałęzienia - odcinka sieci Ø 110 mm PE SDR11 PN16 o długości ok.  33,0 m,
- włączenie projektowanej sieci PE Ø 110 mm do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 110 mm na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 955/1,
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami,
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci,
- wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej przyłączy,
- wykonanie obsypania rurociągów,
- zagęszczenie gruntu z uzyskaniem wymaganego stopnia jego zgęszczenia zgodnie z PN-S-02205, PN-B-10736,
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt III.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

b. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż wykonał należycie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i  ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie (budowie) sieci wodociągowej o min. Ø 225 mm i min. długości 200 mb, o wartości powyżej 150.000,00 zł,

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zgodnie z pkt VI i VII Specyfikacji Warunków Zamówienia, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),

d. posiadają zdolność finansową – Wykonawca warunek potwierdzi opłaconą  polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł,

e. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 6 mogą spełniać łącznie.

C. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w pkt VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
-        rozpoczęcie:  21 luty 2020 roku
-        zakończenie: do 22 maja 2020 roku.


8. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 15.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena -  100%

10. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Edyta Niedzielak – Inspektor ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl,
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług, e-mail: gb@wodociagi.ustka.pl.
 
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8.00 - 15.00, w dni powszednie.

11. Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego (Pokój nr 11 lub 12) w dniu  31 stycznia 2020 r. o godz. 12.30.

12. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Złączniki do pobrania:
Wynik postępowania przetargowego (130kB) pdf
Protokół z otwarcia ofert (156kB) pdf

Modyfikacja treści Ogłoszenia i SWZ po zmianach z dnia 22.01.2020r. (162kB) pdf


Zawiadomienie o zmianach w tresci Ogloszenia z dnia 22.01.2020r. (160kB) pdf
Zawiadomienie o zmianach w tresci Ogloszenia z dnia 22.01.2020r. (161kB) pdf
Zalacznik nr 11 Tekst ujednolicony Ogloszenia po zmianach z dnia 22.01.2020r. (153kB) pdf
Zalacznik nr 12 Tekst ujednolicony SWZ po zmianach z dnia 22.01.2020r. (1060kB) pdf
Zalacznik nr 13 NOWY PRZEDMIAR Przebudowa sieci wodociagowej wraz z wypustami w ul. Polnej (210kB) pdf
Zalacznik nr 14 NOWY STWiOR Przebudowa sieci wodociagowej wraz z wypustami w ul. Polnej (316kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1039kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (140kB) pdf
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE dotyczące spełnienia warunkóww wyluczenia z postępowania oraz podstaw do wykluczenia (138kB) pdf
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE- Wykaz robót budowlanych z ostatnich 5 lat (136kB) pdf
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE- Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (118kB) pdf
Załącznik nr 5 - Projekt umowy (230kB) pdf
Załącznik nr 6 - PROJEKT Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wypustami w ul. Polnej
Załącznik nr 7 - PRZEDMIAR Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wypustami w ul. Polnej (209kB) pdf
Załącznik nr 8 - STWIORB Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wypustami w ul. Polnej (259kB) pdf
Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych (112kB) pdf
Załącznik nr 10 - Klauzula RODO (91kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (14 stycznia 2020, 10:28:15)

Ostatnia zmiana: Informatyk (25 maja 2020, 13:30:39)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 784